Aktywizacja obszarów wiejskich

W dniu 8 lutego 2006 roku w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie z inicjatywy Burmistrza Bolkowa, sołtysa Radzimowic oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Bolkowie odbyło się robocze spotkanie poświecone aktywizacji i wspomaganiu rozwoju terenów wsi i małych miast. Zorganizowano je w ramach działa Grupy Partnerskiej Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego, której Gmina Bolków jest członkiem.


Spotkanie miał o charakter otwarty. O jego terminie powiadomieni byli mieszkańcy gminy, a przede wszystkim sołtysi. Celem spotkania był o zapoznanie zainteresowanych z możliwymi kierunkami rozwoju małych miejscowości i formami pozyskiwania środków na realizację różnych projektów. Powyższe informacje adresowano do osób, którym zależy na rozkwicie swoich miejscowości.

Na spotkaniu pan Andrzej Ruszlewicz z Fundacji „Zielona Akcja” oraz pan Mariusz Fory przedstawiciel Grupy Partnerskiej Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego w bardzo interesujący sposób przekazali zebranym szereg informacji na temat programów możliwych do realizacji oraz sposobów pozyskiwania na to funduszy. (m.in. Program Lider oraz Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Wsi i Terenów Wiejskich).

Najwięcej czasu poświecono programowi Lider+, którego podstawowym celem jest wspomaganie wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju terenów w wiejskich, współpracy międzynarodowej i tworzenia sieci współpracy. Program ten winien pomóc i zachęcić aktywnych działaczy z obszarów wiejskich do mylenia o długofalowych możliwościach tych obszarów poprzez wdrażanie zintegrowanych, wysokich jakościowo, oryginalnych strategii dla zrównoważonego rozwoju, pozwalających na eksperymentowanie z nowymi sposobami:

  1. wzmocnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
  2. wzmocnienia środowiska gospodarczego, w celu udziału w tworzeniu miejsc pracy
  3. poprawienia zdolności organizacyjnych ich społeczności

Beneficjentami pomocy w ramach programu są przede wszystkim “Lokalne Grupy Działania” związane z rozwojem obszarów wiejskich. Dlatego też obecni na spotkaniu wyrazili zainteresowanie powoływania fundacji, która stanie się realizatorem programu i wspomaga będzie działalność stowarzyszeń z terenu gminy należących do wspomnianego Partnerstwa. Z pomocy w ramach programu mogą skorzysta równie władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

Na spotkaniu dyskutowano także nad projektami, które są lub będą realizowane na terenie gminy. Mówiono np. o powstaniu Ekomuzeum z bazą w Radzimowicach, o planach budowy skansenu pszczelarskiego w Bolkowie. Sporo czasu poświęcono na dyskusją na temat rozwoju agroturystyki. Urząd Miejski w Bolkowie przygotował broszurki opisujące procedury związane z podjęciem tego typu działalności. Broszury dostępne są w Urzędzie w pok. nr 10.

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom spotkania, wskazując jednak na nieduże zainteresowanie, o czym świadczyła absencja przedstawicieli kilku wsi. Wyrazili jednak nadziej, e kolejne tego typu spotkania zachcą oraz zaktywizują mieszkańców terenów wiejskich do podejmowania działań zmierzających do wykorzystania warunków rozwojowych swoich wsi.