XLIV Sesja Rady Miejskiej – zawiadomienie

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 marca 2006 r o godz. 12 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.

Niektóre z pkt. obrad:

  1. Informacja Kierownika Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie na temat budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie pod względem rzeczowym i finansowym
  2. Przedstawienie przez komisją doraźną opinii wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Bolków Panu Jacobowi Zwiers
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  • ws. nadania honorowego obywatelstwa Gminy Bolków
  • ws. zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bolków
  • ws. zmiany uchwały nr VI/28/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
  • ws. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2006 r.
  • ws. zmiany uchwały nr. XLI/203/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na rok 2006
  • ws. zmiany uchwały nr XXXVI/185/05 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjcia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Bolków, na lata 2005-2008
  • ws. zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, i wskazania organów do tego uprawnionych.